คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวิสณุกร ดาวไสย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
2105-8501โครงการ *-*-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-23-23 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052106 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 21052111 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิสณุกร
//------------- 21052110 -------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
น.ส.ธัญณิชา
//------------- 21052104 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21052107 ------------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21058501 -------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายองอาจ
//------------- 21052010 -------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
โฮมรูม
นายวิสณุกร
//------------- 21052111 -------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052105 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
//--------- 21052101 ---------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ