คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
2105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
2105-8501โครงการ *-*-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-26-25 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)