คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวิสณุกร ดาวไสย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-21-20 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.ครูจีน 1
225 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายองอาจ อรรคบุตร
525 
 น.ส.ลภัสรดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
กิจกรรม
กิจกรรม
223 
 นายสันทัด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
224 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 น.ส.ธัญณิชา สมนา
632 
 น.ส.สายทอง
โฮมรูม
223 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นายสันทัด จันทฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
 นายสันทัด
223 
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 นายสันทัด จันทฤทธิ์
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
525 
 น.ส.ลภัสรดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ