คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2104-8501โครงการ *-*-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-19-20 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิศาล
//------------- 21042109 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
นายพิศาล
//------------- 21001009 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042009 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวัฒน์
//------------- 21042107 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
โฮมรูม
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21048501 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
นายปฏิพล
//------------- 21042105 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ