คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอักษรทัย งามแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  7-28-16 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042104 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//--------- 21042008 ---------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
//------------- 21042008 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสริมศักดิ์
//------------- 21042010 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
//------------- 21042103 -------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
โฮมรูม
//------------- 21042103 -------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต
//------------- 21042106 -------------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
//------------- 21042106 -------------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ