คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
 รวม  16-18-23 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอธิวัฒน์
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
735 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
645 
 น.ส.สุรีย์พร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
741 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
735 
‹--------- 20104-2101 ---------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
523 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
กิจกรรม
กิจกรรม
645 
 น.ส.สุรีย์พร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
โฮมรูม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ