คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-20-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21001007 -------------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
//--------- 21042115 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
น.ส.อภิญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์
//------------- 21001008 -------------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
นายอดิศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒินันท์ น.ส.อรอุมา
//--------- 21001002 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042001 ------------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
โฮมรูม
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
//--------- 21001003 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
น.ส.อภิญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ