คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชช.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22
2103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22
2103-8501โครงการ *-*-44
2103-2110งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 1-3-24
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-25-22 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)