คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชช.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายอธิวัฒน์ เจริญตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22
2103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22
2103-8501โครงการ *-*-44
2103-2110งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 1-3-24
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
 รวม  9-22-20 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21038501 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
นายสิทธิชัย
//------------- 21001008 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21032012 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 21032205 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
นายประสิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 21032114 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032206 ---------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 21032113 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
โฮมรูม
//--------- 21032113 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์
//------------- 21032110 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//------------- 21032204 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ