คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-26
2103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1-3-24
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
 รวม  14-25-22 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21032111 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
นายรณกฤต
//------------- 21032005 -------------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//------------- 21032011 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032002 ------------------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032002 ---------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอธิวัฒน์
//------------- 21032006 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
โฮมรูม
//--------- 21032009 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//--------- 21032207 ---------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจรินทร์
//------------- 21001007 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
นายอธิวัฒน์
//------------- 21032003 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ