คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2103-2010กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2209งานเชื่อมแก๊ส 1-3-24
2103-2103งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 0-6-26
2103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  7-28-16 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032103 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
//--------- 21032103 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032202 ------------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
น.ส.อรณิชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญนาน
//------------- 21032203 -------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032202 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอธิวัฒน์
//------------- 21032209 -------------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
โฮมรูม
นายจิระเดช
//--------- 21032010 ---------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
น.ส.อรณิชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 21032201 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
//------------------ 21032201 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ