คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายประยูร เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
20103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
927 
 นายณัฐวุฒิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-1001 ----------------------------›
 นายอธิวัฒน์ เจริญตา
‹--------- 20103-1001 ---------›
 นายอธิวัฒน์ เจริญตา
544 
 นายวุฒินันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
633 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
544 
 นายวุฒินันท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
712 
 นายเสริมศักดิ์
712 
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
โฮมรูม
927 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายรณกฤต
‹------------------ 20103-2003 ------------------›
 นายอธิวัฒน์ เจริญตา
525 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
633 
 น.ส.อรอุมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ