คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชพ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายพุตตาล วรรณทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 2-6-48
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26
2102-8501โครงการ *-*-44
2102-2107หล่อโลหะ 2-3-35
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-19-21 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 21022107 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//------------- 21022107 -------------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022206 ---------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
//--------- 21022206 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//------------------ 21022206 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022109 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011003 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//--------- 21022002 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
โฮมรูม
นายจิรยุทธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022005 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
น.ส.สุรีย์พร
//------------------ 21028501 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ