คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายอินทร์ จงจำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48
2102-2205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-30-20 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022204 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//--------- 21022204 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//------------------ 21022204 ------------------//
นายพุตตาล วรรณทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 21001005 -------------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
น.ส.อรอุมา นายวุฒินันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022104 ------------------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022104 ---------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022205 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//--------- 21022205 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
โฮมรูม
//------------------ 21022205 ------------------//
นายพุตตาล วรรณทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
นายสิทธิชัย
//------------- 21022009 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ