คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายภาสกร จำปาเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  21-13-25 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 20011001 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022005 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 21022007 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
นายจิระเดช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022003 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายจิระเดช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญนาน
//------------- 21001001 -------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
นายปรเมษฐ์
//--------- 20011004 ---------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ