คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายพุตตาล วรรณทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  17-15-23 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพุตตาล
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
 นายภาสกร
‹--------- 20102-2004 ---------›
 นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
633 
 น.ส.อรอุมา
534 
 นายอดิศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
633 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
โฮมรูม
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายภาสกร จำปาเรือง
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายปรเมษฐ์ เวชกามา
‹--------- 20102-2201 ---------›
 นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
445 
 นางกฤษณา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ