คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
2102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
2102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2-4-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26
2102-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-27-20 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรเมษฐ์
//------------- 21022105 -------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
นายรณกฤต
//------------- 21022105 -------------//
นายอธิวัฒน์ เจริญตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022109 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022109 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 21022109 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
นายสิทธิชัย
//--------- 21022002 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022106 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022106 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022106 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21028501 ------------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
โฮมรูม
นายสิทธิชัย
//------------- 21022010 -------------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022103 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022103 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//------------------ 21022103 ------------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ