คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.36
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-8501โครงการ *-*-44
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
 รวม  11-19-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายนพพร สมคิด
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธวัชชัย
//------------- 21012008 -------------//
นายนพพร สมคิด
//------------------ 21018501 ------------------//
นายนพพร สมคิด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012109 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 21012109 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012207 ---------//
นายนพพร สมคิด
//--------- 21012207 ---------//
นายนพพร สมคิด
โฮมรูม
นายนพพร
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21012103 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//------------- 21012103 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ