คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.34
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายกัมปนาท พระสุพรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-8501โครงการ *-*-44
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
 รวม  11-19-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//------------------ 21018501 ------------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุริยนต์
//------------- 21012103 -------------//
นายสุริยัน คันศร
//------------- 21012103 -------------//
นายสุริยัน คันศร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012207 ---------//
นายนพพร สมคิด
//--------- 21012207 ---------//
นายนพพร สมคิด
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนพพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี
นายธวัชชัย
โฮมรูม
//------------- 21012008 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012109 ---------//
นายนพพร สมคิด
//--------- 21012109 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
นายจรินทร์
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ