คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-24-22 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012005 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 21012005 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายจิรโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพพร
//------------- 21012009 -------------//
นายนพพร สมคิด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 21012002 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพัฒนพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์
//------------- 21001009 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
โฮมรูม
นายมีโชติ
//------------- 21012105 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ