คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายกัมปนาท พระสุพรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  6-27-15 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยัน
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
 นายสุริยัน คันศร
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
735 
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมีโชติ
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคณันนท์
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
กิจกรรม
กิจกรรม
735 
 นายจำเริญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทรงสิทธิ์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ