คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-18-20 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012006 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012001 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
//--------- 21012001 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
นายมีโชติ น.ส.ณัฐกฤตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์
//------------- 21001008 -------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ณัฐกฤตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางผ่องพิศุทธ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//------------- 21001005 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ