คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาน.ส.สุจีรา วิชาชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-21-18 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
//--------- 21001003 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
นางกาญจนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ นายเกียรติศักดิ์
//--------- 21012106 ---------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
น.ส.อรอุมา นายอัตตะพงษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริชัย
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ