คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 3
กลุ่ม 30
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นางวิไล
 
 น.ส.ศันสนีย์
 
 น.ส.ศันสนีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายพรธิวา
 
 นายสุรศักดิ์
 
 นายสุรศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นางทัศนีย์วรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายอินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ