Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.2 01:เทคนิคยานยนต์ สอย.2/1 สอย.2/2 สอย.2/3 สอย.2/4 สอย.2/5 สอย.2/6 สอย.2/7 สอย.2/8 สอย.2/9 สอย.2/10 สอย.2/11 สอย.2/12 สอย.2/13 สอย.2/14 สอย.2/15 สอย.2/16
202:ปวส.2 01:เครื่องมือกล สอผ.2/1 สอผ.2/2 สอผ.2/3 สอผ.2/4 สอผ.2/5 สอผ.2/6 สอผ.2/7 สอผ.2/8 สอผ.2/9 สอผ.2/10 สอผ.2/11 สอผ.2/12 สอผ.2/13 สอผ.2/14 สอผ.2/15 สอผ.2/16
302:ปวส.2 07:แม่พิมพ์โลหะ สพพ.2/1 สพพ.2/2 สพพ.2/3 สพพ.2/4 สพพ.2/5 สพพ.2/6 สพพ.2/7 สพพ.2/8 สพพ.2/9 สพพ.2/10 สพพ.2/11 สพพ.2/12 สพพ.2/13 สพพ.2/14 สพพ.2/15 สพพ.2/16
402:ปวส.2 01:เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม สอห.2/1 สอห.2/2 สอห.2/3 สอห.2/4 สอห.2/5 สอห.2/6 สอห.2/7 สอห.2/8 สอห.2/9 สอห.2/10 สอห.2/11 สอห.2/12 สอห.2/13 สอห.2/14 สอห.2/15 สอห.2/16
502:ปวส.2 02:เทคนิคการเชื่อมโลหะ สอห.2/1 สอห.2/2 สอห.2/3 สอห.2/4 สอห.2/5 สอห.2/6 สอห.2/7 สอห.2/8 สอห.2/9 สอห.2/10 สอห.2/11 สอห.2/12 สอห.2/13 สอห.2/14 สอห.2/15 สอห.2/16
602:ปวส.2 01:ไฟฟ้าควบคุม สอค.2/1 สอค.2/2 สอค.2/3 สอค.2/4 สอค.2/5 สอค.2/6 สอค.2/7 สอค.2/8 สอค.2/9 สอค.2/10 สอค.2/11 สอค.2/12 สอค.2/13 สอค.2/14 สอค.2/15 สอค.2/16
702:ปวส.2 02:ไฟฟ้ากำลัง สอต.2/1 สอต.2/2 สอต.2/3 สอต.2/4 สอต.2/5 สอต.2/6 สอต.2/7 สอต.2/8 สอต.2/9 สอต.2/10 สอต.2/11 สอต.2/12 สอต.2/13 สอต.2/14 สอต.2/15 สอต.2/16
802:ปวส.2 03:เครื่องเย็นและปรับอากาศ สอป.2/1 สอป.2/2 สอป.2/3 สอป.2/4 สอป.2/5 สอป.2/6 สอป.2/7 สอป.2/8 สอป.2/9 สอป.2/10 สอป.2/11 สอป.2/12 สอป.2/13 สอป.2/14 สอป.2/15 สอป.2/16
902:ปวส.2 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.2/1 สออ.2/2 สออ.2/3 สออ.2/4 สออ.2/5 สออ.2/6 สออ.2/7 สออ.2/8 สออ.2/9 สออ.2/10 สออ.2/11 สออ.2/12 สออ.2/13 สออ.2/14 สออ.2/15 สออ.2/16
1002:ปวส.2 03:ระบบโทรคมนาคม สอท.2/1 สอท.2/2 สอท.2/3 สอท.2/4 สอท.2/5 สอท.2/6 สอท.2/7 สอท.2/8 สอท.2/9 สอท.2/10 สอท.2/11 สอท.2/12 สอท.2/13 สอท.2/14 สอท.2/15 สอท.2/16
1102:ปวส.2 05:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทค.2/1 ทค.2/2 ทค.2/3 ทค.2/4 ทค.2/5 ทค.2/6 ทค.2/7 ทค.2/8 ทค.2/9 ทค.2/10 ทค.2/11 ทค.2/12 ทค.2/13 ทค.2/14 ทค.2/15 ทค.2/16
1202:ปวส.2 01:เทคนิคการก่อสร้าง สอส.2/1 สอส.2/2 สอส.2/3 สอส.2/4 สอส.2/5 สอส.2/6 สอส.2/7 สอส.2/8 สอส.2/9 สอส.2/10 สอส.2/11 สอส.2/12 สอส.2/13 สอส.2/14 สอส.2/15 สอส.2/16
1302:ปวส.2 07:โยธา สอธ.2/1 สอธ.2/2 สอธ.2/3 สอธ.2/4 สอธ.2/5 สอธ.2/6 สอธ.2/7 สอธ.2/8 สอธ.2/9 สอธ.2/10 สอธ.2/11 สอธ.2/12 สอธ.2/13 สอธ.2/14 สอธ.2/15 สอธ.2/16
1402:ปวส.2 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม สอถ.2/1 สอถ.2/2 สอถ.2/3 สอถ.2/4 สอถ.2/5 สอถ.2/6 สอถ.2/7 สอถ.2/8 สอถ.2/9 สอถ.2/10 สอถ.2/11 สอถ.2/12 สอถ.2/13 สอถ.2/14 สอถ.2/15 สอถ.2/16
1502:ปวส.2 01:ติดตั้งและบำรุงรักษา สอก.2/1 สอก.2/2 สอก.2/3 สอก.2/4 สอก.2/5 สอก.2/6 สอก.2/7 สอก.2/8 สอก.2/9 สอก.2/10 สอก.2/11 สอก.2/12 สอก.2/13 สอก.2/14 สอก.2/15 สอก.2/16
1602:ปวส.2 01:เทคนิคการหล่อ สอล.2/1 สอล.2/2 สอล.2/3 สอล.2/4 สอล.2/5 สอล.2/6 สอล.2/7 สอล.2/8 สอล.2/9 สอล.2/10 สอล.2/11 สอล.2/12 สอล.2/13 สอล.2/14 สอล.2/15 สอล.2/16
1702:ปวส.2 01:เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สอพ.2/1 สอพ.2/2 สอพ.2/3 สอพ.2/4 สอพ.2/5 สอพ.2/6 สอพ.2/7 สอพ.2/8 สอพ.2/9 สอพ.2/10 สอพ.2/11 สอพ.2/12 สอพ.2/13 สอพ.2/14 สอพ.2/15 สอพ.2/16
1802:ปวส.2 02:คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มอม.2/1 มอม.2/2 มอม.2/3 มอม.2/4 มอม.2/5 มอม.2/6 มอม.2/7 มอม.2/8 มอม.2/9 มอม.2/10 มอม.2/11 มอม.2/12 มอม.2/13 มอม.2/14 มอม.2/15 มอม.2/16
1902:ปวส.2 03:ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ สอข.2/1 สอข.2/2 สอข.2/3 สอข.2/4 สอข.2/5 สอข.2/6 สอข.2/7 สอข.2/8 สอข.2/9 สอข.2/10 สอข.2/11 สอข.2/12 สอข.2/13 สอข.2/14 สอข.2/15 สอข.2/16
2002:ปวส.2 04:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.2/1 สอว.2/2 สอว.2/3 สอว.2/4 สอว.2/5 สอว.2/6 สอว.2/7 สอว.2/8 สอว.2/9 สอว.2/10 สอว.2/11 สอว.2/12 สอว.2/13 สอว.2/14 สอว.2/15 สอว.2/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.2 01:การบัญชี สบบ.2/1 สบบ.2/2 สบบ.2/3 สบบ.2/4 สบบ.2/5 สบบ.2/6 สบบ.2/7 สบบ.2/8 สบบ.2/9 สบบ.2/10 สบบ.2/11 สบบ.2/12 สบบ.2/13 สบบ.2/14 สบบ.2/15 สบบ.2/16
2202:ปวส.2 01:การตลาด สบต.2/1 สบต.2/2 สบต.2/3 สบต.2/4 สบต.2/5 สบต.2/6 สบต.2/7 สบต.2/8 สบต.2/9 สบต.2/10 สบต.2/11 สบต.2/12 สบต.2/13 สบต.2/14 สบต.2/15 สบต.2/16
2302:ปวส.2 02:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1 สบค.2/2 สบค.2/3 สบค.2/4 สบค.2/5 สบค.2/6 สบค.2/7 สบค.2/8 สบค.2/9 สบค.2/10 สบค.2/11 สบค.2/12 สบค.2/13 สบค.2/14 สบค.2/15 สบค.2/16
2402:ปวส.2 04:เทคโนโลยีสำนักงาน ทบค.2/1 ทบค.2/2 ทบค.2/3 ทบค.2/4 ทบค.2/5 ทบค.2/6 ทบค.2/7 ทบค.2/8 ทบค.2/9 ทบค.2/10 ทบค.2/11 ทบค.2/12 ทบค.2/13 ทบค.2/14 ทบค.2/15 ทบค.2/16
2502:ปวส.2 01:ธุรกิจสถานพยาบาล ทธพบ.2/1 ทธพบ.2/2 ทธพบ.2/3 ทธพบ.2/4 ทธพบ.2/5 ทธพบ.2/6 ทธพบ.2/7 ทธพบ.2/8 ทธพบ.2/9 ทธพบ.2/10 ทธพบ.2/11 ทธพบ.2/12 ทธพบ.2/13 ทธพบ.2/14 ทธพบ.2/15 ทธพบ.2/16
ประเภทวิชาคหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
2602:ปวส.2 05:การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สคผ.2/1 สคผ.2/2 สคผ.2/3 สคผ.2/4 สคผ.2/5 สคผ.2/6 สคผ.2/7 สคผ.2/8 สคผ.2/9 สคผ.2/10 สคผ.2/11 สคผ.2/12 สคผ.2/13 สคผ.2/14 สคผ.2/15 สคผ.2/16
2702:ปวส.2 01:ออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สทผ2/1 สทผ2/2 สทผ2/3 สทผ2/4 สทผ2/5 สทผ2/6 สทผ2/7 สทผ2/8 สทผ2/9 สทผ2/10 สทผ2/11 สทผ2/12 สทผ2/13 สทผ2/14 สทผ2/15 สทผ2/16
2802:ปวส.2 01:โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ทธอห.2/1 ทธอห.2/2 ทธอห.2/3 ทธอห.2/4 ทธอห.2/5 ทธอห.2/6 ทธอห.2/7 ทธอห.2/8 ทธอห.2/9 ทธอห.2/10 ทธอห.2/11 ทธอห.2/12 ทธอห.2/13 ทธอห.2/14 ทธอห.2/15 ทธอห.2/16
2902:ปวส.2 04:ธุรกิจอาหาร สคอ.2/1 สคอ.2/2 สคอ.2/3 สคอ.2/4 สคอ.2/5 สคอ.2/6 สคอ.2/7 สคอ.2/8 สคอ.2/9 สคอ.2/10 สคอ.2/11 สคอ.2/12 สคอ.2/13 สคอ.2/14 สคอ.2/15 สคอ.2/16
3002:ปวส.2 03:การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ทคบบ.2/1 ทคบบ.2/2 ทคบบ.2/3 ทคบบ.2/4 ทคบบ.2/5 ทคบบ.2/6 ทคบบ.2/7 ทคบบ.2/8 ทคบบ.2/9 ทคบบ.2/10 ทคบบ.2/11 ทคบบ.2/12 ทคบบ.2/13 ทคบบ.2/14 ทคบบ.2/15 ทคบบ.2/16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ระดับสาขางานห้อง
3102:ปวส.2 01:บริการส่วนหน้าโรงแรม บนร.2/1 บนร.2/2 บนร.2/3 บนร.2/4 บนร.2/5 บนร.2/6 บนร.2/7 บนร.2/8 บนร.2/9 บนร.2/10 บนร.2/11 บนร.2/12 บนร.2/13 บนร.2/14 บนร.2/15 บนร.2/16
3202:ปวส.2 02:แม่บ้านโรงแรม มบร.2/1 มบร.2/2 มบร.2/3 มบร.2/4 มบร.2/5 มบร.2/6 มบร.2/7 มบร.2/8 มบร.2/9 มบร.2/10 มบร.2/11 มบร.2/12 มบร.2/13 มบร.2/14 มบร.2/15 มบร.2/16
3302:ปวส.2 03:บริการอาหารและเครื่องดื่ม บอห.2/1 บอห.2/2 บอห.2/3 บอห.2/4 บอห.2/5 บอห.2/6 บอห.2/7 บอห.2/8 บอห.2/9 บอห.2/10 บอห.2/11 บอห.2/12 บอห.2/13 บอห.2/14 บอห.2/15 บอห.2/16
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
3402:ปวส.2 01:เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.2/1 สทส.2/2 สทส.2/3 สทส.2/4 สทส.2/5 สทส.2/6 สทส.2/7 สทส.2/8 สทส.2/9 สทส.2/10 สทส.2/11 สทส.2/12 สทส.2/13 สทส.2/14 สทส.2/15 สทส.2/16
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.