Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1


2


3


ปวช.1
ชย.11 ช่างยนต์
ชย.12 ช่างยนต์
ชย.13 ช่างยนต์
ชย.14 ช่างยนต์
ชย.15 ช่างยนต์
ชย.16 ช่างยนต์
ชก.11 ช่างกลโรงงาน
ชก.12 ช่างกลโรงงาน
ชพ.11 ช่างกลโรงงาน
ชพ.12 ช่างกลโรงงาน
ชช.11 เชื่อมโลหะ
ชช.12 เชื่อมโลหะ
ชฟ.11 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ช่างก่อสร้าง
ชส.12 ช่างก่อสร้าง
ชส.13 ช่างก่อสร้าง
ชส.14 ช่างก่อสร้าง
ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.12 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พข.11 การตลาด
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.11 แฟชั่นและสิ่งทอ
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.12 การโรงแรม
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.11 ทวิภาคี ช่างยนต์( ทวิ )
ชยท.12 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชส.24 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.21 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.21 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.22 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
ชถ.33 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.32 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 เทคนิคการผลิต
สอห.11 เทคนิคโลหะ
สอค.11 ไฟฟ้ากำลัง
สอต.11 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.11 อิเล็กทอรนิกส์
สออ.12 อิเล็กทอรนิกส์
สอส.11 ช่างก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอถ.11 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สบบ.11 การบัญชี
สบบ.12 การบัญชี
สคอ.11 อาหารและโภชนาการ (สายตรง)
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.12 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.13 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.14 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอผ.11 ทวิภาคี เทคนิคการผลิต
สอต.11 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง(ทวิ)
สบต.11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.11 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.12 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.11 ทวิภาคี การโรงแรม(สายตรง)
มอย.111 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.112 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.113 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.114 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอผ.11 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.12 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.13 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.14 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.111 ม.6 เทคนิคการผลิต (ทวิ)
มอห.11 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอค.11 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอค.12 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.11 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.12 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.111 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มอส.11 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียาง
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.12 ม.6 การบัญชี
มบบ.13 ม.6 การบัญชี
มบต.11 ม.6 การตลาด
มบต111 ม.6 การตลาด (ทวิ)
มบค.11 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.12 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.11 ม.6 อาหารและโภชนาการ (สาย ม.)
บนร111 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิ)
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 ก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.21 ทวิภาคี เครื่องมือกล
สอต.21 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.22 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครืองมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 ก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.22 ม.6 การบัญชี
มบบ.23 ม.6 การบัญชี
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.21 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.11 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ป. ตรี)
ทลค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ป.ตรี )

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลบ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-2886

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.