แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ฉัตรชัย   นางวงศ์
2   อภิชัย   มีศิลป์
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   วรพจน์   ศรีเมือง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ชัยรัตน์   ทองใบ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   นที   จันทร์เทียม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   นพดล   สิ้นทุกข์
2   ชริน   อินทรสุขศรี
3   เอกพล   บุรกรณ์
4   ธนกร   สุขส่ง
5   ชาญณรงค์   ไชยนรา
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
2   อธิวัฒน์   เจริญตา
แผนกวิชาช่างยนต์
1   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
2   วสันต์   อุไรวงศ์
3   กัมปนาท   พระสุพรรณ
4   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
5   จิรศักดิ์   ดุษฏี
6   สุระชัย   จันทร์ชนะ
7   สุพรรณ   ผาแก้ว
8   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
9   นพพร   สมคิด
10   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
11   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
12   อภิสิทธิ์   ปัจศรี
13   สุริยัน   คันศร
14   สิริชัย   สิมชมภู
แผนกวิชาการบัญชี
1   กฤษณา   จันทร์เทศ
2   สุมิตรา   โพธิ์สูง
3   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
4   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
5   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
6   ณัฐิกา   สิมชมภู
7   ธิดาวรรณ   สรรพศรี