Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   เยาวภา   เจริญทรัพย์
2   ถาวร   นาคกระโทก
3   จิระเดช   มัฆวิมาลย์
4   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
5   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
6   อดิศักดิ์   นันตะเคน
7   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
8   วุฒินันท์   บุสภาค
9   สกล   หุ่นงาม
10   ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
11   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
12   พรชัย   ทาธิสา
13   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   ชลญา   อุทัย
2   อรอุมา   สิงห์สิทธิ์
3   มนวรรธณ์   นกอิ่ม
4   ลภัสรดา   กระสังข์
5   อภิญญา   ธรรมคุณ
6   สุรีย์พร   นาคูณ
7   สายทอง   คำหงษา
8   นิดติยากร   พวงมาเทศ
9   ไสว   โทนะพันธ์
10   สาพิตา   ไชยโยชน์
11   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   นิกร   จันทร์เทศ
2   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
3   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
4   อภิชัย   มีศิลป์
5   ราชวัตร   นาจำปา
6   มนต์เทพ   สอนศรี
7   ฉัตรชัย   นางวงศ์
8   เถลิงศักดิ์   สุพรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   อาทิตย์   โทนะพันธ์
2   วรพจน์   ศรีเมือง
3   นุสราภรณ์   คุดนา
4   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
5   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
6   ไชยา   บุตรวงศ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   อักษรทัย   งามแสง
2   จำเริญ   ทอนบุญมา
3   ยุทธสาร   สารการ
4   สุภาษิต   ดวนใหญ่
5   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
6   อดิศักดิ์   นพแสง
7   วิสุดา   สารสุข
8   พิศาล   ไชยบุรี
9   บัญชา   ปัญญามงคล
10   ภาสกร   ดงทอง
11   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
12   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
13   วุฒิพงษ์   สมใจ
14   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
15   เลิศ   ก้านเหลือง
16   ฉัตรชัย   ไชยสาร
17   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
18   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
19   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
20   ณัฐวัฒน์   บุระพา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
2   ธัญณิชา   สมนา
3   อรุณ   ทองกลม
4   ทรงธรรม   พวงแก้ว
5   สมคิด   พิมสอน
6   ธีระชาติ   ปู่แตน
7   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
8   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
9   วิสณุกร   ดาวไสย์
10   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
11   องอาจ   อรรคบุตร
12   สันทัด   จันทฤทธิ์
13   มัลลิกา   สิทธิโชค
14   ชัยรัตน์   ทองใบ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   ประวิทย์   ราชภักดี
2   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
3   เปรมปรีดี   อินตะนัย
4   นเรศ   ตาทุวัน
5   นที   จันทร์เทียม
6   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   บัณฑิตย์    เหลาทอง
3   จักรพันธุ์   บุรณะ
4   สันติ   สุขยะฤกษ์
5   กฤษณัฐ   กงกัญญา
6   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   นพดล   สิ้นทุกข์
2   ชาญณรงค์   ไชยนรา
3   ธนกร   สุขส่ง
4   สัจจา   อินทรสุขศรี
5   เอกพล   บุรกรณ์
6   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
7   ชริน   อินทรสุขศรี
8   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
9   ยุทธนา   ม่วงเขียว
10   วรพล   แปลนนาคสิน
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   อ้อมทอง   พงษ์วิเศษ
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
2   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
3   อธิวัฒน์   เจริญตา
4   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
5   ประยูร   เดือนเพ็ง
6   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   คณันนท์    จันทร์อ่อน
2   อินทร์   จงจำ
3   ปรเมษฐ์   เวชกามา
4   จิรยุทธ์   โชติกุล
5   สิทธิชัย   คำเสียง
6   พุตตาล   วรรณทอง
7   ภาสกร   จำปาเรือง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
2   สิริชัย   สิมชมภู
3   บุญชัย   วสยางกูร
4   สุริยัน   คันศร
5   สุพรรณ   ผาแก้ว
6   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
7   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
8   นพพร   สมคิด
9   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
10   จรินทร์   เจนจิตต์
11   จิรศักดิ์   ดุษฏี
12   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
13   กัมปนาท   พระสุพรรณ
14   วสันต์   อุไรวงศ์
15   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
16   สุระชัย   จันทร์ชนะ
17   อภิสิทธิ์   ปัจศรี
แผนกวิชาการบัญชี
1   ปรียานุช   ชื่นสด
2   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
3   อิสราภรณ์   พบลาภ
4   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
5   ณัฐิกา   สิมชมภู
6   สุมิตรา   โพธิ์สูง
7   กมลีรัตน์   รัชมาศ
8   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
9   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
10   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
11   กฤษณา   จันทร์เทศ
12   ผาณิตา   สีหนาท
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   วลีรัตน์   ทองอินทร์
2   อรณิชา   เดือนเพ็ง
3   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
4   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
5   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   นลินี   เดชวัน
2   ปัทมพร   สุฤทธิ์
3   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
4   กาญจนา   ถามุลเลศ
5   วิภาวี   ณ นิมิตร
6   บุณณดา   คำเสียง
7   ณัทพงศ์   โยธี
8   วราดา   ขันตี
9   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
10   ปริษา   ปั้นดี
11   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
12   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
13   คำพา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ปริญญา   สว่างโคตร
2   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
3   วิไล   โทนะพันธ์
4   ศศิกานต์   บุญขันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
แผนกวิชาช่างโยธา
1   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
2   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
3   สถิร   มิ่งขวัญ
4   พงศธร   จันทร์แจ้ง
5   ศิวดล   สะโสดา
6   ชาติชาย   ทองพีระ
7   สันติรักษ์   โตรัศมี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   กรณ์   ก้านเพชร
2   งามศิริ   สุวรรณดี
3   อังศุธา   สุทธิประภา
ภาษาต่างประเทศ
1   ธันย์รดา   ชินทอง
2   ภควัตร   สิงห์คำ
3   สุภาพ   สัจจสมภาร
4   สุจีรา   วิชาชาติ
5   บุญมี   สารชาติ
6   พิสิทธิ์   พานิชย์
7   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
8   Yang   Zhi
9   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
10   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
11   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศันสนีย์   พันเจริญ
2   นพวรรณ   สาธุการ
3   เริงศักดิ์   สายรัตน์
4   กัณหา   อุทธิเสน
5   อุดร   เศษโถ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-2886

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.