Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2562

แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
2   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
3   เยาวภา   เจริญทรัพย์
4   อดิศักดิ์   นันตะเคน
5   วุฒินันท์   บุสภาค
6   พีรวิชญ์   จันเทพา
7   จิระเดช   มัฆวิมาลย์
8   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
9   ปิยะพงษ์   ยอดอินทร์
10   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
11   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
12   สกล   หุ่นงาม
13   ถาวร   นาคกระโทก
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   สายทอง   คำหงษา
2   สุรีย์พร   นาคูณ
3   อรอุมา   สิงห์สิทธิ์
4   อภิญญา   ธรรมคุณ
5   ไสว   โทนะพันธ์
6   สาพิตา   ไชยโยชน์
7   มนวรรธณ์   นกอิ่ม
8   ชลญา   อุทัย
9   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
10   นิดติยากร   พวงมาเทศ
11   ลภัสรดา   กระสังข์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   มนต์เทพ   สอนศรี
2   เถลิงศักดิ์   สุพรม
3   นิกร   จันทร์เทศ
4   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
5   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
6   ราชวัตร   นาจำปา
7   ฉัตรชัย   นางวงศ์
8   อภิชัย   มีศิลป์
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
2   ไชยา   บุตรวงศ์
3   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
4   วรพจน์   ศรีเมือง
5   นุสราภรณ์   คุดนา
6   อาทิตย์   โทนะพันธ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   วิสุดา   สารสุข
2   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
3   ณัฐวัฒน์   บุระพา
4   พิศาล   ไชยบุรี
5   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
6   จำเริญ   ทอนบุญมา
7   บัญชา   ปัญญามงคล
8   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
9   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
10   อดิศักดิ์   นพแสง
11   สุภาษิต   ดวนใหญ่
12   ฉัตรชัย   ไชยสาร
13   ภาสกร   ดงทอง
14   เลิศ   ก้านเหลือง
15   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
16   ยุทธสาร   สารการ
17   วุฒิพงษ์   สมใจ
18   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
19   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
20   อักษรทัย   งามแสง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
2   องอาจ   อรรคบุตร
3   สันทัด   จันทฤทธิ์
4   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
5   ธัญณิชา   สมนา
6   อรุณ   ทองกลม
7   ทรงธรรม   พวงแก้ว
8   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
9   ชัยรัตน์   ทองใบ
10   วิสณุกร   ดาวไสย์
11   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
12   มัลลิกา   สิทธิโชค
13   สมคิด   พิมสอน
14   ธีระชาติ   ปู่แตน
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   เปรมปรีดี   อินตะนัย
2   เรวดี   อะมินรัมย์
3   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
4   ประวิทย์   ราชภักดี
5   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
6   นที   จันทร์เทียม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
3   กฤษณัฐ   กงกัญญา
4   จักรพันธุ์   บุรณะ
5   นนธิกานต์   นาคเงิน
6   บัณฑิตย์    เหลาทอง
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   วรพล   แปลนนาคสิน
2   นพดล   สิ้นทุกข์
3   เอกพล   บุรกรณ์
4   ธนกร   สุขส่ง
5   สัจจา   อินทรสุขศรี
6   ชริน   อินทรสุขศรี
7   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
8   ชาญณรงค์   ไชยนรา
9   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
10   ยุทธนา   ม่วงเขียว
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   อ้อมทอง   พงษ์วิเศษ
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   อธิวัฒน์   เจริญตา
2   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
3   ประยูร   เดือนเพ็ง
4   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
5   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
6   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   จิรยุทธ์   โชติกุล
2   คณันนท์    จันทร์อ่อน
3   ปรเมษฐ์   เวชกามา
4   พุตตาล   วรรณทอง
5   สิทธิชัย   คำเสียง
6   อินทร์   จงจำ
7   ภาสกร   จำปาเรือง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   จิรศักดิ์   ดุษฏี
2   สุระชัย   จันทร์ชนะ
3   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
4   สิริชัย   สิมชมภู
5   นพพร   สมคิด
6   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
7   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
8   สุพรรณ   ผาแก้ว
9   จรินทร์   เจนจิตต์
10   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
11   อภิสิทธิ์   ปัจศรี
12   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
13   วสันต์   อุไรวงศ์
14   บุญชัย   วสยางกูร
15   กัมปนาท   พระสุพรรณ
16   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
17   สุริยัน   คันศร
แผนกวิชาการบัญชี
1   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
2   กมลีรัตน์   รัชมาศ
3   อิสราภรณ์   พบลาภ
4   สุมิตรา   โพธิ์สูง
5   พิชชาพิมพ์   ศรีเสมอ
6   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
7   กฤษณา   จันทร์เทศ
8   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
9   ผาณิตา   สีหนาท
10   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
11   ณัฐิกา   สิมชมภู
12   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
2   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
3   วลีรัตน์   ทองอินทร์
4   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
5   อรณิชา   เดือนเพ็ง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
2   คำพา   ขันตี
3   ปัทมพร   สุฤทธิ์
4   ณัทพงศ์   โยธี
5   วิภาวี   ณ นิมิตร
6   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
7   กาญจนา   ถามุลเลศ
8   นลินี   เดชวัน
9   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
10   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
11   บุณณดา   คำเสียง
12   ปริษา   ปั้นดี
13   วราดา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ศศิกานต์   บุญขันธ์
2   ปริญญา   สว่างโคตร
3   วิไล   โทนะพันธ์
4   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
แผนกวิชาช่างโยธา
1   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
2   ชาติชาย   ทองพีระ
3   สถิร   มิ่งขวัญ
4   สันติรักษ์   โตรัศมี
5   พงศธร   จันทร์แจ้ง
6   ปรเมษฐ์   ศรีบูรณ์
7   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   กรณ์   ก้านเพชร
2   อังศุธา   สุทธิประภา
3   งามศิริ   สุวรรณดี
ภาษาต่างประเทศ
1   ศิรินทรา   เข็มทอง
2   ธันย์รดา   ชินทอง
3   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
4   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
5   สุภาพ   สัจจสมภาร
6   ครูจีน   1
7   ภควัตร   สิงห์คำ
8   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
9   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
10   บุญมี   สารชาติ
11   สุจีรา   วิชาชาติ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศันสนีย์   พันเจริญ
2   นพวรรณ   สาธุการ
3   กัณหา   อุทธิเสน
4   เริงศักดิ์   สายรัตน์
5   อุดร   เศษโถ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.