Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   ไสว   โทนะพันธ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
2   อภิชัย   มีศิลป์
3   นิกร   จันทร์เทศ
4   ฉัตรชัย   นางวงศ์
5   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
6   ราชวัตร   นาจำปา
7   เถลิงศักดิ์   สุพรม
8   มนต์เทพ   สอนศรี
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   นุสราภรณ์   คุดนา
2   อาทิตย์   โทนะพันธ์
3   ไชยา   บุตรวงศ์
4   วรพจน์   ศรีเมือง
5   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
6   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
2   ภาสกร   ดงทอง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ธัญณิชา   สมนา
2   สันทัด   จันทฤทธิ์
3   องอาจ   อรรคบุตร
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   เปรมปรีดี   อินตะนัย
2   นเรศ   ตาทุวัน
3   ประวิทย์   ราชภักดี
4   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
5   นที   จันทร์เทียม
6   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
3   กฤษณัฐ   กงกัญญา
4   จักรพันธุ์   บุรณะ
5   สันติ   สุขยะฤกษ์
6   บัณฑิตย์    เหลาทอง
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   วรพล   แปลนนาคสิน
2   นพดล   สิ้นทุกข์
3   เอกพล   บุรกรณ์
4   ธนกร   สุขส่ง
5   สัจจา   อินทรสุขศรี
6   ชริน   อินทรสุขศรี
7   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
8   ชาญณรงค์   ไชยนรา
9   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
10   ยุทธนา   ม่วงเขียว
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   อ้อมทอง   พงษ์วิเศษ
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
2   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
3   ประยูร   เดือนเพ็ง
4   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
5   อธิวัฒน์   เจริญตา
6   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
7   ผ่องพิศุทธ์   ลาลุน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   จิรยุทธ์   โชติกุล
2   ปรเมษฐ์   เวชกามา
3   อินทร์   จงจำ
4   คณันนท์    จันทร์อ่อน
5   สิทธิชัย   คำเสียง
6   พุตตาล   วรรณทอง
7   ภาสกร   จำปาเรือง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   จิรศักดิ์   ดุษฏี
2   สุระชัย   จันทร์ชนะ
3   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
4   สิริชัย   สิมชมภู
5   นพพร   สมคิด
6   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
7   สุพรรณ   ผาแก้ว
8   จรินทร์   เจนจิตต์
9   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
10   วสันต์   อุไรวงศ์
11   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
12   บุญชัย   วสยางกูร
13   กัมปนาท   พระสุพรรณ
14   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
15   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
16   สุริยัน   คันศร
17   อภิสิทธิ์   ปัจศรี
แผนกวิชาการบัญชี
1   ณัฐิกา   สิมชมภู
2   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
3   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
4   กมลีรัตน์   รัชมาศ
5   อิสราภรณ์   พบลาภ
6   สุมิตรา   โพธิ์สูง
7   พิชชาพิมพ์   ศรีเสมอ
8   กฤษณา   จันทร์เทศ
9   ผาณิตา   สีหนาท
10   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
11   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
12   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
2   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
3   วลีรัตน์   ทองอินทร์
4   อรณิชา   เดือนเพ็ง
5   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
2   ปัทมพร   สุฤทธิ์
3   บุณณดา   คำเสียง
4   ณัทพงศ์   โยธี
5   วิภาวี   ณ นิมิตร
6   กาญจนา   ถามุลเลศ
7   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
8   คำพา   ขันตี
9   นลินี   เดชวัน
10   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
11   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
12   ปริษา   ปั้นดี
13   วราดา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ปริญญา   สว่างโคตร
2   ศศิกานต์   บุญขันธ์
3   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
4   วิไล   โทนะพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
แผนกวิชาช่างโยธา
1   ศิวดล   สะโสดา
2   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
3   ชาติชาย   ทองพีระ
4   สถิร   มิ่งขวัญ
5   พงศธร   จันทร์แจ้ง
6   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
7   สันติรักษ์   โตรัศมี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   กรณ์   ก้านเพชร
2   อังศุธา   สุทธิประภา
3   งามศิริ   สุวรรณดี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   นพวรรณ   สาธุการ
2   ศันสนีย์   พันเจริญ
3   กัณหา   อุทธิเสน
4   เริงศักดิ์   สายรัตน์
5   อุดร   เศษโถ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.