คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-27-28 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
 นายสัจจา อินทรสุขศรี
 นายอัษภ์ทวัท
‹------------------ 3100-0009 ------------------›
 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
712 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
543 
 นายปิยะพงษ์
‹------------------ 3100-0005 ------------------›
 นายยุทธนา ม่วงเขียว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอัษภ์ทวัท
‹------------------ 3100-0006 ------------------›
 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
กิจกรรม
กิจกรรม
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล
‹------------------ 3100-0007 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
โฮมรูม
‹--------- 3100-0001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
‹--------- 3100-0004 ---------›
 นายจักรพันธุ์ บุรณะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายถาวร นาคกระโทก
‹--------- 3102-9001 ---------›
 นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 น.ส.นนธิกานต์ นาคเงิน
543 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ