คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายวสันต์ อุไรวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-29-30 49
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ
 นายจิรศักดิ์
‹---------------------------------------------- 3101-2111 ----------------------------------------------›
 นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.บุญมี
934 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
‹---------------------------------------------- 3100-0001 ----------------------------------------------›
 นายจักรพันธุ์ บุรณะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
 น.ส.อัจฉราวดี
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายกัมปนาท พระสุพรรณ
712 
 น.ส.วิสุดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นายสกล
‹------------------ 3000-1302 ------------------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
โฮมรูม
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
712 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัชชัย
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์
 นายสุระชัย
‹--------- 3100-0125 ---------›
 นายสิริชัย สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ