คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจิระเดช   มัฆวิมาลย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาพธ.บ.ศาสนา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-330
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-19
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  39  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
สอห.21
531 
มอพ.11
531 
สพพ.21
535 
สอถ.11,สบบ.21
535 
สพพ.21
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
มคอ.11,มอถ.11
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
มอพ.11
535 
สอผ.11
 
535 
สอธ.11
535 
มบค.11
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
สอต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
สอต.11
535 
สอย.11,สอย.12
กิจกรรม
กิจกรรม
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
สบค.11
535 
บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
มบค.11
531 
สอห.21
โฮมรูม
531 
สอต.11
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
สพพ.21
531 
มอค.11,มอค.12
535 
สอย.13,สอย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
มบค.11
535 
สอต.11
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
มอค.12,มอค.11
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
สอผ.11,สทส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ