คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเมธาวุฒิ   แสงกล้า
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษากศ.บ.พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-218
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-16
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-16
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สบบ.22
‹--------- 3000-1604 ---------›
มอค.11,มอค.12
 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มออ.12,มออ.11
‹--------- 3000-1604 ---------›
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
มอต.11,มอต.12
‹--------- 3000-1604 ---------›
สบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1609 ---------›
สอค.21,สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สคอ.21
‹--------- 3000-1609 ---------›
มบต.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1609 ---------›
สคอ.11
พค.21
 
โฮมรูม
‹--------- 3000-1608 ---------›
สทส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
มบบ.11
‹--------- 3000-1608 ---------›
สอย.11,สอย.12
‹--------- 3000-1604 ---------›
สอส.11
‹--------- 3000-1608 ---------›
มอผ.24,มอผ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ