คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายกัมปนาท   พระสุพรรณ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-23
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง2-3-316
3101-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
 
‹------------------ 20101-2004 ------------------›
ทวิ-ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3101-2001 ---------›
สอย.14,สอย.13
สอย.13
‹--------- 3101-2001 ---------›
สอย.13
‹--------- 3101-2001 ---------›
สอย.12,สอย.11
‹------------------ 3101-2001 ------------------›
สอย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
มอย.112,มอย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 3101-2001 ------------------›
สอย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-8001 ----------------------------›
สอย.24,สอย.23
‹------------------ 3101-2001 ------------------›
สอย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ