คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สาพิตา   ไชยโยชน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-24
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-39
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-318
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สอธ.21
523 
‹--------- 3000-1403 ---------›
มบบ.11
523 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สพพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
สพพ.21
523 
มบบ.11
523 
มบบ.12
523 
สอธ.21
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
523 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
สอย.12,สอย.11
523 
มบบ.13
โฮมรูม
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
มอย.112,มอย.111
523 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 3000-1403 ---------›
มบบ.13
523 
‹--------- 3000-1403 ---------›
มบบ.12
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
สออ.11,สออ.12
523 
สอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ