คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอย.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุญชัย วสยางกูร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 3
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 5
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35 5
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-14-31 40 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  นายสิริชัย สิมชมภู  นายสิริชัย สิมชมภู  นายสิริชัย สิมชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ  นายสุระชัย จันทร์ชนะ  นายสุระชัย จันทร์ชนะ
634 
 น.ส.ชลญา อุทัย
634 
 น.ส.ชลญา อุทัย
 นายกัมปนาท พระสุพรรณ  นายกัมปนาท พระสุพรรณ  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
535 
 นายจิระเดช
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์  นายธวัชชัย จักษุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
523 
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
523 
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
925 
 น.ส.ปัทมพร
โฮมรูม
 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  นายกัมปนาท พระสุพรรณ  นายกัมปนาท พระสุพรรณ  นายกัมปนาท พระสุพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
925 
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
925 
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า  นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
634 
 น.ส.ชลญา อุทัย
634 
 น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ