คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อัจฉราวดี   สันตพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.วศ. เคมี
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(เทียบโอน)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-38
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-34
3000-1313วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3000-1313 ----------------------------›
สทส.11
‹--------- 3000-1304 ---------›
สอธ.21
‹--------- 3000-1302 ---------›
มอห.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1306 ---------›
บนร.11
‹--------- 3000-1301 ---------›
สออ.12,สออ.11
‹--------- 3000-1302 ---------›
มอห.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.112,มอย.111
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1301 ---------›
สออ.12,สออ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1302 ------------------›
มอย.111,มอย.112
โฮมรูม
สอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1301 ------------------›
สอต.11
‹--------- 3000-1304 ---------›
สอธ.21
‹--------- 3000-1306 ---------›
บนร.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ