คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายปิยรัตน์   คันธจันทร์
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
2121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-26
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-26
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-33
3121-0004การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-34
3121-0005การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-34
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
สอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2104 ----------------------------›
ชธ.24
 
‹--------- 2121-2104 ---------›
ชธ.24
‹---------------------------- 3121-0004 ----------------------------›
มอธ.12,มอธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2105 ----------------------------›
ชธ.21
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2121-2105 ---------›
ชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
สอธ.11
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3121-0005 -------------------------------------›
มอธ.11,มอธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
สอธ.21
ชธ.21,ชธ.22
‹------------------ 2121-2003 ------------------›
ชธ.21,ชธ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ