คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33 3
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 4
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 5
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  26-11-30 37 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย นายชาติชาย ทองพีระ นายชาติชาย ทองพีระ น.ส.สาพิตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศิวดล สะโสดา นายศิวดล สะโสดา นายศิวดล สะโสดา นายศิวดล สะโสดา
โฮมรูม
นายศิวดล นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี นายสันติรักษ์ โตรัศมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.สุจีรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ