คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33 3
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 4
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 5
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  26-11-30 37 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
523 
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์  น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย  นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ
523 
 น.ส.สาพิตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ  นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
543 
 นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
543 
 นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
543 
 นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสันติรักษ์ โตรัศมี  นายสันติรักษ์ โตรัศมี  นายสันติรักษ์ โตรัศมี  นายสันติรักษ์ โตรัศมี
โฮมรูม
 นายสันติรักษ์  น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา  น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา  น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา  น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์  น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์  น.ส.สุจีรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ