คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายประวิทย์   ราชภักดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-25
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
2128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
2901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-39
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค.11
822 
ทส.32,ทส.31
 
822 
‹------------------ 2901-2116 ------------------›
ทส.31,ทส.32
822 
ทส.32,ทส.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹------------------ 2901-1007 ------------------›
ทส.21,ทส.22
822 
ทส.31,ทส.32
 
822 
‹------------------------------------- 2901-2118 -------------------------------------›
ทส.31,ทส.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 2128-2116 ----------------------------›
ชค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
822 
‹--------- 2901-2118 ---------›
ทส.31,ทส.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 2128-2101 ----------------------------›
ชค.21
โฮมรูม
822 
‹--------- 20901-1005 ---------›
ทส.12
822 
‹--------- 2901-2009 ---------›
ทส.32,ทส.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹------------------ 2901-2010 ------------------›
ทส.22,ทส.21
822 
‹--------- 20901-1005 ---------›
ทส.11
822 
ทส.12,ทส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ