คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายทวีทรัพย์   จันทรัตน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
20901-9202วงจรพัลส์และดิจิตอล1-2-25
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
2901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-24
2901-2138ระบบภาพและเสียง1-3-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
ชค.21
822 
ทส.11,ทส.12
 
822 
‹--------- 2901-2138 ---------›
ทส.21,ทส.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.11
 
822 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
ชค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
822 
‹--------- 2901-2138 ---------›
ทส.22,ทส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 2901-2119 ----------------------------›
ทส.22,ทส.21
โฮมรูม
822 
‹--------- 20901-9202 ---------›
ทส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
822 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
ชค.11
822 
‹--------- 20901-9202 ---------›
ทส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ