คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.12
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23 3
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23 3
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23 3
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23 3
20901-9202วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-2-23 3
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-18-22 32 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.สายทอง คำหงษา
632 
 น.ส.สายทอง คำหงษา
632 
 น.ส.สายทอง คำหงษา
822 
 นายทวีทรัพย์
 นายพีรวิชญ์
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 นางนพวรรณ
823 
 นางนพวรรณ
534 
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
534 
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
522 
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
522 
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 น.ส.ศันสนีย์
823 
 น.ส.ศันสนีย์
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง  น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
 นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
822 
 นายประวิทย์ ราชภักดี
822 
 นายประวิทย์ ราชภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
 นางนพวรรณ สาธุการ
822 
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
822 
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
822 
 นายประวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ