คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.12
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23
20901-9202วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-18-22 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
822 
 นายทวีทรัพย์
 นายพีรวิชญ์
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 นางนพวรรณ
823 
 นางนพวรรณ
534 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 น.ส.ศันสนีย์
823 
 น.ส.ศันสนีย์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹--------- 20901-2205 ---------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
‹--------- 20901-2003 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
822 
‹--------- 20901-1005 ---------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹--------- 20901-1002 ---------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
‹--------- 20901-2002 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
822 
‹--------- 20901-9202 ---------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
822 
 นายประวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ