คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-16-19 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20204-2102 ---------›
 นางกาญจนา ถามุลเลศ
525 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
 นางกาญจนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20200-1003 ---------›
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
533 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นางกาญจนา ถามุลเลศ
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
 น.ส.ศิรินทรา  น.ส.ณัฐกฤตา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
 น.ส.ศิรินทรา
645 
 น.ส.สุรีย์พร
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
 นางกาญจนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ