คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายมนวรรธณ์   นกอิ่ม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-29
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-24
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  19  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1301 ---------›
พค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2001-1003 ---------›
พข.21
พค.11
‹--------- 20000-1301 ---------›
พบ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1002 ---------›
กทท.12
‹--------- 20001-1002 ---------›
พบ.13
โฮมรูม
พค.12 พข.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1301 ---------›
พค.12
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
พข.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ