คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิรินทรา   เข็มทอง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ. ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-118
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-112
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
พบ.13
‹--------- 20000-1201 ---------›
พค.12
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
‹--------- 2701-2102 ---------›
กทท.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชส.14,ชส.13
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชพ.11,ชพ.12
กทท.22
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.12,ชย.11
ชฟ.12,ชฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
พค.23
‹--------- 20000-1201 ---------›
ทส.11,ทส.12
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.21 พบ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
พค.13 ชฟ.12,ชฟ.11
โฮมรูม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชอ.22,ชอ.21
พค.13
 
‹--------- 2000-1203 ---------›
พค.21
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชย.23,ชย.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ