คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพีรวิชญ์   จันเทพา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-15
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-114
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
2000-1605พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-14
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
ชย.26,ชย.25
พค.23
 
ทส.12,ทส.11 กทท.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
พบ.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชส.11,ชส.12
คธผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.12 ชค.31
‹--------- 20001-1001 ---------›
พค.12
ชอ.24,ชอ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.12,ชก.11
 
โฮมรูม
คธผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
พค.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.14,ชย.13
พค.22
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.12,ชย.11
กทท.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ