คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวภา   เจริญทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-230
2000-1504อาเซียนศึกษา1-0-12
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
พค.12
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
พข.11
545 
พบ.13
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ทส.12,ทส.11
545 
ชค.31
545 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มอม.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชพ.12,ชพ.11
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
คธอ.11
545 
พบ.13
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
พค.11
545 
ชอ.13,ชอ.14
545 
มอม.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
พบ.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
545 
ชอ.14,ชอ.13
545 
ชย.31,ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
 
โฮมรูม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
กทท.11
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
กทท.12
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
พบ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ