คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-38
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
934 
‹--------- 3204-2002 ---------›
สบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
934 
มบค.12
934 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
มอย.111,มอย.112
934 
‹--------- 3204-2002 ---------›
สบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
934 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สอห.21,สบต.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
934 
‹------------------ 3200-0011 ------------------›
มบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
934 
‹---------------------------- 3204-2002 ----------------------------›
สบค.12
 
โฮมรูม
934 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
พบ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3204-5103 ------------------›
สบค.22
934 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มบต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ