คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อภิญญา   ธรรมคุณ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-220
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-24
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-22
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 3000-1403 ---------›
มบต.11,มคอ.11
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชก.12,ชก.11
522 
‹--------- 2000-1403 ---------›
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
522 
ชธ.13,ชธ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
ชส.23,ชส.24
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
พบ.11
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ทส.12,ทส.11
522 
มคอ.11,มบต.11
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
พค.12
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชพ.11,ชพ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
522 
ชธ.14,ชธ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชค.11
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
กทท.12
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
กทท.11
522 
‹--------- 2000-1402 ---------›
ทส.21,ทส.22
522 
ชส.24,ชส.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ