คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-28
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-11
20001-1005กฎหมายพาณิชย์2-0-26
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-26
2001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-110
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชส.23,ชส.24
533 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชช.21,ชช.22
533 
ชย.25,ชย.26
533 
ชย.24,ชย.23
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹--------- 20001-1005 ---------›
พค.12
533 
‹--------- 20001-1005 ---------›
พค.13
 
533 
ชย.22,ชย.21
533 
ชธ.11,ชธ.12
533 
ชช.22,ชช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชอ.23,ชอ.24
533 
คธผ.21,ชค.31
533 
พค.32
กิจกรรม
กิจกรรม
533 
ชธ.11,ชธ.12
533 
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹--------- 20001-1005 ---------›
พค.11
533 
พค.31
533 
กทท.22
โฮมรูม
533 
กทท.21
533 
คธอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
คธผ.11,พบ.12
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
กทท.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ