คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางกาญจนา   ถามุลเลศ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-29
2204-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20204-2102 ---------›
พค.13
พบ.22 พค.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2001-2001 ---------›
พบ.23
‹------------------ 2204-2108 ------------------›
พบ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-2001 ---------›
พค.13
‹--------- 2001-1001 ---------›
พค.23
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2001-1001 ---------›
พค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2204-2108 ---------›
พบ.23
 
โฮมรูม
พค.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.23 พบ.23
‹--------- 2204-2108 ---------›
พบ.22
พค.33
‹--------- 2204-8001 ---------›
พค.33
พค.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ