คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 2
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 3
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34 4
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 3
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-12-19 26 17
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
กิจกรรม
กิจกรรม
นางกาญจนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
โฮมรูม
นางกาญจนา ถามุลเลศ นางกาญจนา ถามุลเลศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ