คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23 3
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 2
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 3
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-16-19 28 26
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง  น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
935 
 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
935 
 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
522 
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
 นายพีรวิชญ์ จันเทพา  นายพีรวิชญ์ จันเทพา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
935 
 น.ส.วิภาวี
โฮมรูม
 นายมนวรรธณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ