คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23 3
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 2
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 3
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-16-19 28 26
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์  น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์  น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์  นายมนวรรธณ์
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
545 
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
933 
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
935 
 น.ส.วิภาวี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
935 
 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
935 
 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพีรวิชญ์ จันเทพา  นายพีรวิชญ์ จันเทพา  น.ส.ธันย์รดา ชินทอง  น.ส.ธันย์รดา ชินทอง  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ